Kameraövervakning

För ökad trygghet

Kameraövervakning är aldrig ett förstahandsalternativ utan kameror sätts upp för att kunna bidra till ökad trygghet i de fall andra åtgärder inte har hjälpt. Behovet av kameraövervakning utvärderas var sjätte månad och om det inte längre finns behov av kamera så tas den ner.

Inspelat material sparas fyra veckor innan det raderas och det inspelade materialet är bara tillgängligt för ett fåtal medarbetare.

Placering av kameror

AB Landskronahem har endast monterat kameror på platser dit allmänheten inte har tillträde.

Inhämtning av personuppgifter

Personuppgifterna som hanteras är enbart kopplade till det som filmas.

Ändamålet

Trygghetskamerorna är en del i Landskronahems trygghetsskapande arbete. Syftet är att
förebygga och förhindra att brott sker på en plats, men även att bistå myndigheter i
utredningar av skadegörelser och andra brott.

Rättslig grund

Rättslig grund enligt dataskyddsförordningen är intresseavvägning där intrånget i den
personliga integriteten i det här fallet anses vara begränsat i förhållande till möjligheterna att
förebygga och utreda brott. Vid en polisanmälan kan trygghetskamerans bilder användas som
bevisning i en polisutredning.

Utlämnande

Filmerna kan delas med myndigheter för att bistå dem i deras arbete med att utreda brott eller
misstanke om brott. Bara Polisen kan begära ut bilder från Landskronahem. Endast två
personer på Landskronahem kan lämna ut bilder till Polisen.
Personuppgifterna behandlas inom EU och EES.

Gallring

Filmerna lagras hos Landskronahem i upp till en månad från filmtillfället.

Dina rättigheter

Om du anser att kamerabevakningen är felaktig eller att vi har behandlat dina personuppgifter
i strid med Dataskyddsförordningen kan du kontakta Datainspektionen.

Kontaktuppgifter finns på Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se.

Vid frågor om personuppgiftsbehandling inom AB Landskronahem, begäran om ett
registerutdrag avseende personuppgifter som finns registrerade om dig själv, önskemål om att
begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invändning mot behandlingen av
personuppgifter, önskemål om radering, överföring eller korrigering av personuppgifter kan
du vända dig till oss på info@landskronahem.se eller till AB Landskronahem, Säkerhetschef,
Box 4026, 261 04 LANDSKRONA. Du kan även vända dig till Landskrona stads
dataskyddsombud, 0418-47 00 00.