Frågor? Chatta med mig!

Hantering av personuppgifter

När du besöker denna sajt är det AB Landskronahem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

 

GDPR (General data protection regulation)

Från och med den 25 maj 2018 hanterar AB Landskronahem dina personuppgifter enligt den nya lagen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

På Landskronahem värnar vi om din integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Dessa riktlinjer förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. De beskriver också dina rättigheter. Det är viktigt att du tar del av och förstår våra riktlinjer och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

AB Landskronahem är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

Bostadssökande

När du registrerar dig som sökande hos oss och hamnar i vårt register samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera dina intresseanmälningar. Uppgifterna ligger kvar så länge du väljer att vara registrerad hos oss. Om du avregistrerar dig eller inte förnyar din registrering kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten samt behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Närmare information om hur länge vi bevarar dina personuppgifter kan du få på begäran.

 

Hyresgäst

När du blir hyresgäst hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta.

Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag, till exempel bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag, kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med ditt boende.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för oss som hyresvärd att fullgöra vårt rättsliga ansvar enligt hyresavtalet. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter driften av våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter för att kunna följa lagen eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Närmare information om hur länge vi bevarar dina personuppgifter kan du få på begäran.

 

Dina rättigheter
 • I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, då vi har fått dem av någon annan. Detta gäller dock inte om det är omöjligt att informera eller det skulle medföra en oproportionellt stor ansträngning.
 • Du kan begära tillgång till dina personuppgifter. Kontaktuppgifter längst ned.
 • Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. I offentlig verksamhet kan en sådan begäran bara tillgodoses när det inte står i strid med offentlighetsprincipen och kraven på gallring och bevarande av allmänna handlingar.
 • Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter.
 • Du kan begära dataportabilitet, vilket innebär en rätt att få ut dina personuppgifter så att de kan flyttas till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet gäller i huvudsak främst personliga konton i sociala medier och inte personuppgifter hos en kommun.
 • Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde. Sådan behandling som skett under tiden samtycket har varit gällande påverkas alltså inte av att du återtar samtycket.
 • Du kan också klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter. Om din begäran avslås har du rätt att få ett skriftligt beslut med en motivering.

Laglig grund för att behandla personuppgifter

Det finns olika lagliga grunder för att behandla personuppgifter:

 • Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter
 • Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett avtal där du är part, eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal
 • Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig förpliktelse)
 • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person
 • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Du har alltid rätt att få information om på vilken laglig grund som hanteringen av dina uppgifter sker. Om du har frågor kring laglig grund, kontakta Landskronahem, dataskyddssamordnare genom info@landskronahem.se

 

AB Landskronahem och handlingsoffentlighet 

AB Landskronahem är ett kommunalt bostadsbolag och omfattas bl.a. av handlingsoffentlighet. Det innebär att alla handlingar såsom brev, mejl, ansökningar mm som kommer in till oss, upprättas hos oss eller förvaras hos oss, blir allmänna handlingar och kan komma att behöva lämnas ut till var och en som begär det. Undantag gäller då det finns en tillämplig sekretessbestämmelse som gör att visst innehåll eller uppgift inte får lämnas ut.

Var och en som är i kontakt med AB Landskronahem bör tänka på att handlingsoffentlighet gäller. Det kan t.ex. innebära att man inte bör lämna fler uppgifter än nödvändigt i kontakter med oss och särskilt inte sådana uppgifter som man inte önskar riskera blir offentliga.

Om du använder e-post eller sociala medier

Vi rekommenderar att du inte skickar känslig eller integritetskänslig information via e-post till Landskronahem. Använd istället brev eller kontakta oss direkt för information om hur informationen kan överlämnas på telefon 0418-569 00.

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Twitter, för att komma i kontakt med Landskronahem, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet) För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka integritetskänslig information till oss via sociala medier.

 

Kontaktuppgifter till Landskronahems dataskyddsombud

Om du inte får svar på dina frågor i texten kan du kontakta Landskronahems dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@landskrona.se eller kontakta kontaktcenter Landskrona på telefon 0418-47 00 00.

 

Postadress till dataskyddsombudet:
Security Solution Scandinavia AB, Flöjelbergsgatan 20 C, 431 37 Mölndal

Telefonnummer till dataskyddsombudet:
031-98 90 00

 

Mer information om dataskyddsförordningen

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.