Tryggt & säkert

Vad är trygghet för dig?

 

Trygghet går inte att skapa genom enskilda åtgärder här och där eller med fina reklamblad. Trygghet byggs genom att vi lyssnar på dig. Bara då kan vi veta hur du vill bo för att känna dig trygg. Många saker är såklart givna. Som bra lås på dörren eller bra belysning i trappen och i soprummet. Andra saker kan vara mer personliga. Välskötta rabatter, lekplatser utan fimpar och välputsade fönster bidrar i allra högsta grad till trygghet. Trygghet är med andra ord något som vi skapar tillsammans.

Hos oss skall du känna dig trygg 24 timmar om dygnet. Vår trygghetsjour gör det möjligt för dig att kontakta oss närsomhelst om du upplever störningar eller bekymmer grannar eller närboende.

För att veta, och inte gissa, hur du ser på trygghet får du bland annat komma till tals genom vår NKI-enkät, där du kan ge dina synpunkter och önskemål.

Trygghetsjour

Vi tar din och din familjs trygghet på största allvar. Därför kan du alltid kontakta vår trygghetsjour om du upplever att du störs i din bostad – oavsett när på dygnet detta sker. Grannar som stör kan ofta bero på ren obetänksamhet och ofta rättar de sig efter en vänlig tillsägelse. Blir du störd bör du därför i första hand själv prata med de som stört. Men vill du inte det, hjälper vi såklart gärna till.

Kontakta Bovärden om störningarna trots allt återkommer. Beskriv störningarna och tala om när och hur ofta de förekommer.

Underteckna en skrivelse, helst med flera namn så att inte ”ord står mot ord”. Vid akuta störningar under sena kvällar och nätter, när du själv inte vill säga till, kan vaktbolagets ledningscentral nås på telefon 0418-569 20.

Väktare rycker då ut och försöker lugna ner de störande. Misslyckas väktarna tillkallar de polis. Väktarna lämnar efteråt en rapport till Landskronahem. Vid behov lämnar Landskronahem endast ut anmälarens namn om anmälaren gett sin tillåtelse till det.

Skrivelser från de som störts samt väktares vittnesmål är sedan underlag för beslut som kan innebära att de störande mister rätten att bo kvar.

Kamerabevakning – för ökad trygghet

Kamerabevakning är aldrig ett förstahandsalternativ utan kameror sätts upp vid behov för att kunna bidra till ökad trygghet i de fall andra åtgärder inte har hjälpt. Behovet av kamerabevakning utvärderas var sjätte månad och om det inte längre finns behov av kameran så kan den stängas av.

Inspelat material sparas som längst 30 dagar innan det raderas och det inspelade materialet är bara tillgängligt för två medarbetare och i samband med konstaterat brott för polisen eller annan brottsutredande myndighet under pågående förundersökning.

Placering av kameror

AB Landskronahem har endast monterat kameror på platser dit allmänheten inte har tillträde vilket innebär att det inte krävs tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten.

Inhämtning av personuppgfiter

Enbart personuppgifter i form av bild/film inhämtas och överlämnas eventuellt till brottsutredande myndighet.

Ändamålet

Trygghetskamerorna är en del i Landskronahems trygghetsskapande arbete. Syftet är främst att förebygga och förhindra att brott sker på en plats, men även att bistå myndigheter i samband med utredningar av brott.

Rättslig grund

Rättslig grund enligt dataskyddsförordningen är en intresseavvägning där intrånget i den personliga integriteten i det här fallet anses vara begränsat i förhållande till möjligheterna att förebygga och utreda brott. Vid en polisanmälan kan trygghetskamerans bilder användas som bevisning i en brottsutredning.

Utlämnande

Filmerna kan delas med myndigheter för att bistå dem i deras arbete med att utreda brott eller misstanke om brott. Bara Polisen eller annan brottsutredande myndighet kan begära ut bilder från Landskronahem. Endast två personer på Landskronahem kan lämna ut bilder till Polisen. Personuppgifterna behandlas inom EU och EES.

Gallring

Om du anser att kamerabevakningen är felaktig eller att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med Dataskyddsförordningen kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter finns på myndighetens hemsida www.imy.se eller via mejl till imy@imy.se

Dina rättigheter

Om du anser att kamerabevakningen är felaktig eller att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med Dataskyddsförordningen kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter finns på myndighetens hemsida www.imy.se eller via mejl till imy@imy.se.

 

Frågor?

Vid frågor om personuppgiftsbehandling inom AB Landskronahem, begäran om ett registerutdrag avseende personuppgifter som finns registrerade om dig själv, önskemål om att begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invändning mot behandlingen av personuppgifter, önskemål om radering, överföring eller korrigering av personuppgifter kan du vända dig till oss på info@landskronahem.se eller till AB Landskronahem, Säkerhetschefen, Box 4026, 261 04 LANDSKRONA.

Du kan även vända dig till Landskrona stads dataskyddsombud, 0418-47 00 00.

Upptäck historien bakom Karlslunds område med vår säkerhetschef på AB Landskronahem, Tomas Malm.